Az Ambrozia Food
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1.A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Ambrozia Food Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Karikó János u. 23. fsz. 4., a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2. A jelen Tájékoztató a Társaság honlapján a Felhasználók Személyes adatai kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”).

1.4. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Fogalom meghatározások

2.1. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.3. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

2.4. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

Ambrozia Food Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Karikó János u. 23. fsz. 4.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13 09 158228; adószáma: 13352479-2-13; a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

2.5. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.6. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.

2.7. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett honlap: ambroziafood.hu.

2.8. Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által megjelenített álláshirdetések, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

2.9. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Honlapra látogat.

2.10. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

2.11. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

2.12. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.13. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

2.14. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. A kezelt felhasználói Személyes adatok köre

3.1. Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere NEM rögzíti a Felhasználó semmilyen személyes adatát.

3.2. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Honlap üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

4. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1. Adatkezelő NEM helyez el a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat (cookie-kat).

4.2. A Felhasználó által Honlapra történő látogatáskor NEM kerül rögzítésre semmilyen adat (IP-cím, a Felhasználó operációs rendszerének és böngésző programjának típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azok sem, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama sem.)

5. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

5.1. A Felhasználó kérheti, hogy bármelyik Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó a Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az office@ambroziafood.hu e-mail címre küldött e-mailben, tájékoztatást kérhet. A levélben vagy e-mailben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

5.2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

5.3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

5.4. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát.

5.5. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

5.6. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

(i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

(ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

(iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

6. Adatfeldolgozás

6.1. Az Adatfeldolgozó nem gyűjt adatot a Felhasználóról, és nem végez adatfeldolgozást.

7. Külső szolgáltatók

7.1. Az Adatkezelő nem vesz igénybe Külső szolgáltatókat sem adatgyűjtésre, sem adatfeldolgozásra.

8. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

8.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az office@ambroziafood.hu, e-mail címen

9.2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

9.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Biatorbágy, 2018. 05. 24.